O NAS CO ROBIMY KONTAKT

O nas

Spółka Sympro to suma doświadczeń tworzących ją osób, zajmujących się od lat szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym. Naszą specjalnością jest sporządzanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków finansowych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych. Tworzymy biznesplany, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie oraz różnego rodzaju analizy finansowe. Staramy się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych oraz krajowych udzielanych w formach dotacji czy pożyczki. Sporządzamy także dokumentację na potrzeby pozyskiwania kredytów bankowych.

Sympro to stabilny zespół ekspertów zajmujących się od lat szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym. Wieloletnia współpraca zaowocowała nie tylko imponującym potencjałem wiedzy i doświadczenia, ale także umiejętnością pracy zespołowej, tak bardzo potrzebnej podczas realizacji projektów. Stawiamy na zespołowość, ponieważ tylko ona gwarantuje osiągnięcie prawdziwego efektu synergii. Każdy z nas nieustannie się specjalizuje, dzięki czemu nasza spółka staje się coraz bardziej interdyscyplinarna. Realizując projekty z różnych dziedzin aktywności gospodarczej wykorzystujemy, ale także czerpiemy wiedzę. Wiedza to siła, a my wiemy jak tę siłę wykorzystać. Sympro - siła wiedzy.

Zespół

Prezes Zarządu i jednocześnie najbardziej doświadczony członek zespołu. Wykształcenie zdobył podczas studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalizując się w dziedzinie finansów i rachunkowości. Z branżą doradztwa gospodarczego związany od 2002 roku, prowadzący od tego czasu własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Zaangażowany w realizację ponad 200 projektów, podczas których pełnił rolę kierownika oraz koordynatora projektu. Wielokrotnie współtworzył także zespoły projektowe. Posiada wysokie kompetencje merytoryczne w dziedzinie finansów, kilkukrotnie pełnił funkcje eksperta oceniającego. Prywatnie koneser dobrej muzyki oraz dobrego smaku, otwarty na nowe doświadczenia i wyzwania, nieustannie dbający o swoją domenę interdyscyplinarności.

Zajmuje stanowisko Wiceprezes Zarządu spółki Sympro. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie zdobyła wyksztacenie w dziedzinie bankowości oraz finansów i rachunkowości. W branży finansowej pracuje od 2005 roku prowadząc od tego czasu własną działalność gospodarczą. Prowadziła projekty samodzielnie jak również jako podwykonawca innych podmiotów gospodarczych. Poza funkcją kierownika projektu zaangażowana także w realizację wielu projektów w charakterze koordynatora oraz członka zespołu projektowego. W jej portfolio znajdziemy ponad 100 projektów o łącznej wartości przekraczającej 950 mln zł. Prywatnie miłośnik muzyki oraz wędrówek górskich, które z pewnością wyczulają wrażliwość, także wrażliwość na szczegóły i detale, co jest szczególnie ważne podczas pracy w naszej branży.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Sympro. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie studiował na specjalności polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Z branżą doradztwa gospodarczego związany jest od 2007 roku, przed powołaniem spółki Sympro prowadził działalność gospodarczą realizując projekty samodzielnie oraz w charakterze podwykonawcy. W swojej karierze zawodowej jako kierownik projektu zaangażowany w realizację ponad 80 projektów o łącznej wartości 900 mln zł oraz łącznej wartości dofinansowania ponad 350 mln zł. Ponadto w wielu innych projektach pełnił funkcję koordynatora oraz członka zespołu projektowego. Prywatnie zapalony biegacz, uczestnik wielu maratonów i półmaratonów, podczas których szlifuje cechy wytrwałości i uporu, które z powodzeniem wykorzystuje podczas prowadzenia spółki.

Pełni funkcję Kierownika ds. Rozwoju spółki Sympro. Były konsultant wdrożeniowy systemów ERP w obszarze księgowości i gospodarki magazynowej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalizując się w dziedzinie logistyki. Od 2010 r. związany z branżą doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych. W swojej karierze zawodowej zaangażowany w realizację kilkunastu projektów jako członek zespołu projektowego. Odpowiedzialny również za działalność operacyjną spółki, działania rozwojowe, marketingowe oraz administracyjne. Prywatnie podróżnik rowerowy i aktywny sportowiec, dbający o dobrą kondycję własną oraz spółki Sympro.

Specjalista ds. Funduszy Europejskich w spółce Sympro. Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Humanistyczne wykształcenie stało się bazą do rozwoju w wielu obszarach – od edukacji i dziennikarstwa począwszy, po koordynowanie projektów finansowanych ze źródeł unijnych, samorządowych czy ministerialnych, z którym związana jest od 2007 r. Posiada doświadczenie w rozliczaniu dużych projektów badawczych, na stanowisku fundrisera w organizacjach pozarządowych czy w roli koordynatora projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prywatnie miłośniczka książek i mama, z powodzeniem wykorzystująca zdolności organizacyjne do godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Specjalistka ds. Funduszy Europejskich w spółce Sympro. Absolwentka UAM na kierunku Politologia o specjalności administracja europejska oraz administracja samorządowa. Ukończyła także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej z zakresu zarządzania projektem. W realizację projektów unijnych zaangażowana od 2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w opracowaniu dokumentacji, jak i koordynacji i rozliczaniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, projektów badawczych czy z branży OZE. Koordynator oraz członek zespołu dużych projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach EFS. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu zarządzania spółkami handlowymi. Prywatnie mama trzech córek, miłośniczka podróżowania, dobrych brzmień i szybkich samochodów.

Co robimy

Perspektywa finansowa 2014-2020 stanowi dla polskich podmiotów gospodarczych olbrzymią szansę na pozyskanie dofinansowania. W tym okresie funkcjonować będą Programy Operacyjne wdrażane zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym - na poziomie województw. Polska otrzymała z funduszy Unii Europejskiej 82,5 mld EUR. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie różnych priorytetów prorozwojowych. Zarówno publiczne jak i prywatne podmioty gospodarcze będą mogły starać się o dofinansowanie działalności w ramach konkursów. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji, preferencyjnych pożyczek, dopłat do kredytów i innych formach. W każdym konkursie konieczne jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, której najczęstszymi elementami są wniosek o dofinansowanie, biznesplan czy studium wykonalności. Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej jest głównym przedmiotem działalności spółki Sympro.

Innowacyjność jest pojęciem szerokim, w świetle możliwości pozyskania dofinansowania wymagającym odpowiedniego podejścia. Jednocześnie innowacyjność jako determinanta postępu i rozwoju jest kierunkiem silnie promowanym i wspieranym. Spółka Sympro realizuje projekty, które polegają na dofinansowaniu wdrażania nowoczesnych technologii. W ramach tego typu przedsiewzięć możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup parku maszynowego, urządzeń i aparatury, wartości niematerialnych i prawnych oraz na realizację części budowlanej przedsięwzięcia. Efektem wdrożenia nowatorskich rozwiązań są z reguły nowe, bądź udoskonalone produkty lub usługi. Zmianom ulegać także mogę procesy technologiczne bądź procesy swiadczenia usługi w przedsiębiorstwie.

Sektor rolno-spożywczy jest specyficznym obszarem działalności gospodarczej, do którego kierowany jest znaczący strumień wsparcia finansowego. Potwierdzeniem istotności tego obszaru jest funkcjonowanie dedykowanego programu wsparcia jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach Programu uruchomiony jest szereg działań ukierunkowanych na wsparcie działalności rolno-spożywczej. Dofinansowanie może zostać udzielone na modernizację gospodarstw rolnych, np. poprzez zakup maszyn i urządzeń, wsparcie działalności przetwórczej, takiej jak zakłady mięsne czy zakłady owocowo-warzywne. Wspierane są także przedsięwzięcia realizowane przez grupy producentów rolnych oraz rolnictwo ekologiczne.

Odnawialne Źródła Energii są obszarem, w którym doświadczenia twórców spółki Sympro są szczególnie bogate. Prowadziliśmy wiele projektów polegajacych na dofinansowaniu przedsięwzięć mających na celu produkcję zielonej energii. Najczęściej inwestorzy decydują się na produkcję energii na sprzedaż, jednak często energia wykorzystywana jest także na własne potrzeby, np. w procesie produkcyjnym. Wciąż zmieniający się rynek, niekorzystne zmiany klimatu oraz wzrost zapotrzebowania na energię powodują dynamiczny rozwój branży. Trendy na rynku wyznacza dążenie do zwiększenia udziału zielonej energii w ogólnym bilansie energetycznym. Wszystko to determinuje istnienie wielu źródeł wsparcia. Spółka Sympro prowadzi projekty dotyczące wszystkich źródeł energii odnawialnej - wiatrowej, fotowoltaicznej, pochodzącej z biomasy, geotermalnej czy wodnej.

Nie bez powodu połączyliśmy te obszary naszej pracy w jednej kategorii. Zarówno kultura jak i edukacja mają niebagatelny wpływ na rozwój społeczeństwa, jego wiedzę i potencjał, a także na kształtowanie postaw obywatelskich. Przekrój projektów realizowanych w tym obszarze jest bardzo szeroki. Szczególnie często przedsięwzięcia dotyczą jednak inwestycji w infrastrukturę, jak np. budowa bądź modernizacja budynków uczelni wyższych czy organizacja laboratoriów. Inwestycje lokalowe przeprowadzają także instytucje kultury, takie jak np. domy kultury czy teatry. Muzea dokonują przystosowania warunków wystawienniczych do nowych kolekcji czy dokonują renowacji już istniejących eksponatów. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć możliwych do realizacji w tym obszarze, ponieważ edukacja i kultura wspierane są wielokierunkowo. Spółka Sympro angażuje się we współpracę zarówno z jednostkami naukowymi jak i instytucjami kultury.

Inwestycje w infrastrukturę charakteryzują się z reguły szerszym oddziałowaniem obejmując swym zasięgiem większą grupę beneficjentów. Ze względu na prorozwojowy charakter zajmują one szczególne miejsce wśród wspieranych finansowo obszarów aktywności gospodarczej. Ważnym elementem składowym tego obszaru stanowią inwestycje transportowe, jak np. modernizacja czy budowa nowych dróg, zarówno krajowych, ale także wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Infrastruktura to także inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne, zakup nowoczesnego taboru autobusowego dla transportu zbiorowego, zakup sprzętu przeciwpożarowego czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Spółka Sympro angażuje się w realizację tego typu przedsięwzięć prowadząc projekty mające na celu dofinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Ograniczone zasoby wodne oraz nieproporcjonalne, nadmierne zużycie wody oraz emisja ścieków spowodowały, że gospodarka wodno-ściekowa stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć polegających na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej. Niekiedy dofinansowanie można pozyskać także na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Działalność badawczo-rozwojowa w dużej mierze determinuje wzrost poziomu nowoczesności firm, a w efekcie całej gospodarki w ujęciu globalnym. Niestety często jest to działalność marginalizowana, czemu sprzyja przeznaczanie niewielkich środków finansowych na badania. Niezadowalający jest także poziom współpracy jednostek naukowych z biznesem. Dużego znaczenia dla tej dziedziny nabierają fundusze pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej, ale także fundusze krajowe, jak np. środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spółka Sympro prowadzi w tej dziedzinie projekty polegające na dofinansowaniu działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od etapu tych prac. Dofinansowanie przeznaczane jest zarówno na samo przeprowadzenie prac, ale także na opracowanie prototypu, nowej technologii oraz wdrożenie i komercjalizację na rynku. Często dofinansowaniem objęta jest także procedura patentowa oraz zakup praw własności przemysłowej.

Współczesna gospodarka stwarza dogodne warunki do swobodnej wymiany handlowej pomiędzy krajami, a import i eksport są zjawiskami naturalnymi. Międzynarodowa wymiana handlowa jest bardzo korzystna dla rozwoju globalnej gospodarki. Zagraniczne rynki zbytu oznaczają dla firm nowe możliwości oraz źródła przychodów, a konsumenci zyskują dzięki konkurencyjności rynku. Aby zainicjować działalność eksportową w firmie niezbędne jest podjęcie działań promujących produkty czy usługi mające być przedmiotem eksportu. Spółka Sympro realizuje projekty, których założeniem jest dofinansowanie akcji promocyjnych w dziedzinie eksportu. Wsparcie pozyskać można na udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych organizowanych w kraju i zagranicą, udział w misjach gospodarczych, organizację spotkań z kontrahentami zagranicznymi czy też opracowanie Planu Rozwoju Eksportu. Promocja na rynkach zagranicznych jest doskonałą okazję do wzrostu przychodów oraz rozwoju.

Inwestycje w dziedzinie IT ułatwiają pracę i przyspieszają szereg procesów prowadzonych w przedsiębiorstwach, dzięki czemu gospodarka może szybciej się rozwijać. Rozwiązania teleinformatyczne swoje zastosowanie znajdują także w działalności podmiotów sektora finansów publicznych. Z uwagi na istotność branży, na jej rozwój przeznaczone są znaczące środki finansowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie e-usług, które mogą przybierać różnorakie formy tworząc zarówno dla odbiorców jak i firm wartość dodaną. Tworzyć można także powiązania integracyjne B2B oraz B2C ułatwiające komunikację na rynku. Wsparcie udzielane jest z przeznaczeniem na wytworzenie oprogramowania, jego wdrożenia i integracji oraz zakup urządzeń. Ważnym celem jest także rozbudowa infrastruktury sieciowej, np. sieci szerokopasmowej czy przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Spółka Sympro prowadzi projekty mające na celu dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w oparciu o rozwiązania teleinformatyczne.

Kontakt

Sympro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Wyspiańskiego 13/6

60-749 Poznań


KRS 0000430758

NIP 7831691401

REGON 302197316

e-mail: biuro@sympro.biz